Home / Copyright

De school beschikt over een eigen websitepagina. Hierop vindt u informatie over de school, schoolraad, oudercomité, links, foto’s en artikels over het schoolleven.

Het publiceren van input wordt beoordeeld door de webmasters, rekening houdend met de privacy- en andere regelgeving.  In geval van twijfel beslist de directie. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur.

In het kader van schoolevenementen kan het beeldmateriaal gebruikt worden om op de website en/of de facebookpagina van onze school te zetten, om de ouders te informeren en te betrekken bij het schoolgebeuren en ter promotie van de school.

Beeldmateriaal kan ook gebruikt worden om persartikels vorm te geven bij positieve schoolevenementen.

Ouders, grootouders, schoolraad, oudercomité, … zijn niet gemachtigd om beeldmateriaal te verdelen van anderen zonder toestemming in eender welke vorm. Dit valt niet onder de toestemming die ouders verleenden aan de school voor hun kind.

Het schoolpersoneel mag gedownload beeldmateriaal niet gebruiken om op een eigen facebookprofiel te plaatsen. 

Wanneer ouders, grootouders, … foto’s van de website downloaden, mag dit niet gebruikt worden om deze zelf op sociale media te plaatsen.

 

Schoolreglement:

 

Artikel 34

Afbeeldingen van personen

Geluids- en beeldmateriaal gemaakt door de school

De school kan geluids- en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren.

Voor het maken en publiceren van niet-gericht geluids- en beeldmateriaal in schoolgerelateerde publicaties zoals de website van de school of gemeente, publicaties die door de school of gemeente worden uitgegeven, wordt de toestemming van de leerlingen/ouders vermoed. Onder niet-gericht geluids- en beeldmateriaal verstaan we geluids- en beeldmateriaal dat een eerder spontane, niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te lichten. Het gaat bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de school. De betrokken leerlingen/ouders kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren. 

Voor het maken en publiceren van gericht geluids- en beeldmateriaal van leerlingen zal voorafgaandelijk de toestemming van ouders worden gevraagd. Hierbij worden het soort geluids- of beeldmateriaal, de verspreidingsvorm en het doel gespecificeerd.

 

Artikel 38

Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van de school zonder toestemming van de school. Overeenkomstig de privacywetgeving mogen er geen beeld- of geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen gemaakt worden of verspreid zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 39

Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Instagram, Twitter, enz. verstaan. Er worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites geplaatst die betrekking hebben op de school zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de school. Dit geldt voor de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen als de leerling.