Oudercomité

ALLE OUDERS ZIJN LID VAN HET OUDERCOMITÉ

 

De actieve leden worden niet gekozen maar nemen vrijwillig deel, zij vertegenwoordigen alle ouders. De actieve leden kiezen een dagelijks bestuur.

Het oudercomité heeft als doel zich in te zetten ten bate van de opvoeding en de volledige ontplooiing van de kinderen van onze school.

Het wenst dit doel te bereiken door o.a.:

  • het inrichten van activiteiten op sportief, creatief en cultureel vlak om op die manier de leerlingen nog meer kansen te geven zich te kunnen ontplooien;

  • de verfraaiing van de school en het verder uitbouwen van het imago van de school t.o.v. de buitenwereld;

  • de ouders in te lichten over de reglementen en gebruiken binnen onze school.

Het nastreven vaan deze doelen geschiedt steeds in loyale en onderlinge afspraak tussen ouders, leerkrachten en inrichtende macht, ter bevordering van de positieve opbouw van de scholengemeenschap enerzijds en de bevordering van onderwijs en opvoeding anderzijds.