Inschrijven

Inschrijven in de school

Ieder kind op onze school heeft een gegarandeerde schoolloopbaan, dit wil zeggen dat wanneer een kind is ingeschreven, deze inschrijving blijft gelden over de schooljaren heen. Er werd geen maximumcapaciteit bepaald. Inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 kan vanaf 01/09/2021.

U kunt uw kind inschrijven

 • tijdens opendeurdagen;

 • op de schooldagen;

 • op de weekdagen van 1 tot 5 juli en vanaf de eerste weekdag na 15 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur in de school;

 • na afspraak met een administratief medewerker of de directeur.

Neem contact op met de school voor de laatste richtlijnen naar aanleiding van Covid-19.

Opgelet! Wegens de coronamaatregelen worden alle fysieke inschrijvingen opgeschort. De inschrijvingen zullen vanop afstand georganiseerd worden. Contacteer onze school indien je vragen hebt over de inschrijving van je kind.

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals

 • het trouwboekje van de ouders;

 • de identiteitskaart van het kind;

 • de ISI+-kaart van het kind;

 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;

 • reispas voor vreemdelingen.

De directeur vraagt bij de eerste inschrijving het rijksregisternummer. Als de ouders het rijksregisternummer niet wensen of niet kunnen geven, vraagt de directie het rijksregisternummer aan. De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders

 • de schoolbrochure;

 • het schoolreglement;

 • een kopie van inschrijving;

 • een overzicht van de leerlingenbijdrage;

 • brochure CLB + buitenschoolse opvang;

 • de vakantieregeling.

Keuze levensbeschouwelijk vak

In de kleuterschool kan in de 3de kleuterklas een keuze levensbeschouwelijk vak (godsdienst, zedenleer, islam, …) gemaakt worden indien de ouders dit wensen.

Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind in de lagere school bepalen de ouders bij ondertekende verklaring of hun kind een cursus in één van de erkende godsdiensten of een cursus in de niet-confessionele zedenleer volgt.

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag van inschrijving of vanaf de eerste schooldag van september.

De ouders kunnen hun keuze wijzigen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het ten laatste op 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het schooljaar.

Toelatingsvoorwaarden basisonderwijs

Kleuteronderwijs

Kleuters kunnen starten in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden hebben.
Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijke opgelegde instapdata, nl:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie;

 • de eerste schooldag na de herfstvakantie;

 • de eerste schooldag na de kerstvakantie;

 • de eerste schooldag van februari;

 • de eerste schooldag na de krokusvakantie;

 • de eerste schooldag na de paasvakantie;

 • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Bereken hier de eerst mogelijke instapdatum voor je kleuter.

Belangrijk: Het resultaat is de eerstvolgende instapdatum op het moment van de berekening. Dus geen datum in het verleden.

Lager onderwijs

Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar én ten minste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 290 halve dagen aanwezig zijn geweest.

Als de kleuter geen 290 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moeten de klassenraden hun toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs. De beslissing en motivatie van de klassenraad kleuteronderwijs wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar. En de beslissing en motivatie van de klassenraad lager onderwijs wordt aan de ouders uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of de inschrijving.

Een kind wordt toegelaten tot het lager onderwijs op één september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt. Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar.

Lager onderwijs

Langer kleuteronderwijs
Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden. Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB hebben ingewonnen. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Dit zijn leerplichtige leerlingen. De ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen.

Ook kan het verlengd verblijf in het kleuteronderwijs het gevolg zijn van het niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden lager onderwijs.

Vervroegd lager onderwijs
Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en na toelating van de klassenraad. Het beslissingsrecht van de ouders vervalt hier. De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste schooldag van september of de inschrijving. Dit zijn leerplichtige leerlingen. De ouders dienen dan ook alle wettelijke verplichtingen daaromtrent te volgen.

Verlengd lager onderwijs
Een leerling die veertien jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan nog één schooljaar lager onderwijs volgen, na gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en het CLB nemen de ouders de uiteindelijke beslissing.

Leerplicht

In België geldt voor alle kinderen de leerplicht: ouders moeten hun kinderen laten leren. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen onderwijs krijgt. De federale overheid bepaalt de duur van de leerplicht voor heel België. Er is leerplicht van 5 tot 18 jaar.

Voor de 5-jarigen is er leerplicht van 290 halve lesdagen.
Voor de 6 tot 18-jarigen blijft de regelgeving ongewijzigd.

Begin van de leerplicht

 • Vanaf schooljaar 2020-2021: Je kind wordt leerplichtig  op 1 september van het jaar dat het 5 wordt.

GEBOREN IN

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

LEERPLICHTIG VANAF

1 september 2020

1 september 2021

1 september 2022

1 september 2023

1 september 2024

1 september 2025

1 september 2026

Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind.
In de regel worden berichten met de kinderen meegegeven en gaat het schoolbestuur ervan uit dat er voldoende overleg is tussen de ouders die niet samenleven en dat deze berichten onderling uitgewisseld worden. Is dit niet het geval, dan zal het schoolbestuur op vraag van de ouder(s) (en in de mate van het mogelijke), er zorg voor dragen dat beide ouders kennis kunnen nemen van de berichten.
Indien het ouderlijk gezag aan één ouder is toegewezen,  dan vraagt het schoolbestuur dat die ouder hen een kopie voorlegt van de rechtelijke beslissing of de overeenkomst tussen de partijen.
In dat geval zal elke berichtgeving enkel aan deze ouder gebeuren die het ouderlijk gezag bekwam.  De directie zal echter ook aan elke informatievraag van de andere ouder tegemoetkomen gelet op het feit dat deze steeds een recht op toezicht heeft.

(ouders: dit zijn de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun bewaring hebben).

Concrete afspraken

De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de leerlingen zoals:

 • bij de inschrijving van de leerlingen;

 • bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;

 • bij orde- en tuchtmaatregelen;

 • bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet);

 • bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …).

De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden worden met een specifieke regeling.

Veranderen van school

Op basis van het decreet BAO/2012/01 laatste wijziging 20/08/2018, kan een leerling uitgeschreven worden door de school volgens bepaalde voorwaarden.

 • De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij de ouders.

 • De nieuwe inschrijving geldt vanaf de effectieve startdatum in de nieuwe school.

 • Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden:

  • de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingsspecifieke onderwijsloopbaan;
  • de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft;
  • tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.
 • Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht overgedragen worden van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten niet verzetten.

 • Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe school doorgegeven worden.

 • Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een verslag beschikken, uitzondering mogelijk voor type 3.

nl_BEDutch
nl_BEDutch
X