Privacybeleid

Privacyverklaring website

Doel van de website

De website www.derekke.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie Gemeentelijke Basisschool De Rekke (GBS De Rekke) (ondernemingsnummer 0207.537.834 met als vestigingseenheid 2.153.963.192)

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor één persoon of entiteit, en je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridische advies of als een equivalent daarvan beschouwen.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen beschouwd worden. Enkel de officiële tekst op papier geldt als authentieke tekst. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst op papier, heeft deze laatste steeds voorrang.

De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door GBS De Rekke aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

GBS De Rekke besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. De informatie is hoofdzakelijk afkomstig van de school, gemeentediensten en in ondergeschikte orde van derden.

Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan GBS De Rekke niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de school de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen via e-mail: gbsderekke@stabroek.be

GBS De Rekke spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. GBS De Rekke kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

GBS De Rekke kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van je apparatuur of programma’s.

Externe websites

www.derekke.be  plaatst ook links naar externe websites online wanneer deze van nut zijn voor de gebruiker. GBS De Rekke houdt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Websites komen enkel in aanmerking wanneer deze voldoen aan de linkpolicy van GBS De Rekke en de heersende etiquette.

Aangezien GBS De Rekke over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De link naar andere sites die de website van GBS De Rekke bevat, houdt geen enkele bekrachtiging in van de bewuste site of van de inhoud ervan. GBS De Rekke aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent, correct of in strijd met de wetgeving is, behoudt GBS De Rekke zich het recht de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen. Je mag steeds problemen met links melden via gbsderekke@stabroek.be

De verzameling van persoonsgegevens & Privacy

GBS De Rekke hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Alle persoonlijke informatie die wordt gevraagd, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). GBS De Rekke geeft je daarbij de volgende garanties:

 • Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren.
 • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. Enkel bij sollicitaties kunnen persoonsgegevens doorgegeven worden binnen de scholengemeenschap en aan externe juryleden of aan een assessmentbureau.
 • GBS De Rekke treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door jou bekendgemaakte persoonsgegevens.

Te verstrekken informatie in functie van artikel 13 AVG

a) Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens:

Inge Coeckelbergs – directeur
Gemeentelijke basisschool De Rekke
Eduard de Beukelaerlaan 2
2940 Stabroek
T 03 665 35 44
inge.coeckelbergs@stabroek.be

b) Functionaris voor gegevensbescherming:

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor deze verwerking en veiligheid ervan.

Gemeente Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek
T 03 568 80 80
gemeente@stabroek.be

c) Verwerkingsdoeleinden en de rechtsgrond voor de verwerking:

Het organiseren van onderwijs:

 • Verwerken van leerlingengegevens gebeurt op basis van een overeenkomst, nl. het schoolreglement.
 • Verwerken van persoonsgegevens in het kader van het vraag-en meldpunt Stedelijk Onderwijs Antwerpen gebeurt op basis van toestemming.
 • De verwerking van de financiële gegevens (openstaande rekeningen edm) gebeurt op basis van de leverancier- klantenrelatie die op dit schoolreglement is gebaseerd.
 • Reglementaire grondslag: art. 37 en volgende van decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.

Werving en selectie van personeel

 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van werving en selectie gebeurt op basis van toestemming van de sollicitant en omvat volgende doeleinden:
  • Het behandelen van sollicitaties.
  • Het delen van de sollicitaties met de leden van de scholengemeenschap.
  • Het vergelijken van het profiel van de sollicitant met de beschikbare vacatures binnen GBS De Rekke.
  • Het communiceren van de wervingsprocedure van GBS De Rekke
  • Indien van toepassing het (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) contacteren van de sollicitant in verband met de sollicitatie

d) categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

Om het onderwijs te organiseren geeft GBS De Rekke persoonsgegevens door aan volgende instanties:

 • Ministerie van Onderwijs
 • Verwerkers van de gemeentelijke basisschool De Rekke

e) Bewaringstermijn

Voor het bewaren van documenten hanteert GBS De Rekke de bewaartermijnen uit de Selectielijst voor Vlaamse gemeentearchieven als richtlijn om de bewaartermijn te bepalen.

f) Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Eenieder kan op diens uitdrukkelijk verzoek en kosteloos mededeling krijgen van welke persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben worden verwerkt in het kader van de werking van GBS De Rekke.

Eenieder kan op dienst uitdrukkelijk verzoek en kosteloos vragen dat zijn of haar persoonsgegevens worden gecorrigeerd in functie van een aangetoonde realiteit.

Daarnaast kan eenieder verzoeken om wissing van de persoonsgegevens of om beperking van de hem betreffende verwerking. Ook heeft ook eenieder het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

Een verzoek dient schriftelijk worden toegestuurd naar de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, of kan per mail worden verstuurd naar: gbsderekke@stabroek.be

Ten slotte heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Overzicht van de gegevensverwerking door GBS De Rekke 

Gegevens van het rijksregister:

Gegevens van het rijksregister worden gebruikt in functie van de onderwijsregelgeving die de directeurs daartoe machtigt.
Met betrekking tot het leerplichtonderwijs : Koninklijk besluit dd. 5 september 1994 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de Administratie Basisonderwijs van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en tot gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de schooldirecties.

Informatie uitgewisseld met de agentschappen AgODi en/of AGION

Voor de informatie die uitgewisseld wordt met de Agentschappen kan je terecht op deze website.

Gebruik & reproductie

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die je op of via de website www.derekke.be vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden aangewend worden. Indien je informatie (teksten, beelden, geluid…) beschikbaar op deze websites wenst te reproduceren, te distribueren of op enige andere manier ter beschikking wil stellen, dien je eerst een vraag te richten aan GBS De Rekke.

GBS De Rekke behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de websites zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat je ongevraagd en uit eigen beweging aan GBS De Rekke overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van de website, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. GBS De Rekke wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. GBS De Rekke mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens de beperkingen bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je stemt ermee in dat GBS De Rekke de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de reacties, kan aanwenden voor welk doel ook.

Geschillen
Deze online overeenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met GBS De Rekke:

Gemeentelijke basisschool De Rekke (instellingsnummer 007121)
Eduard de Beukelaerlaan 2
2940 Stabroek
T 03 665 35 44
gbsderekke@stabroek.be 

nl_BEDutch
nl_BEDutch
X