Visie en Pedagogisch Project

Pedagogisch project

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
Het schoolbestuur is het Lokaal Bestuur Stabroek .

 • Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.

 • De vrije keuze van de cursus, godsdienst of niet-confessionele zedenleer, is gewaarborgd.

 • Het onderwijs dat binnen onze school door de leerkrachten wordt aangeboden, past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het Lokaal Bestuur Stabroek in een door haar erkend pedagogisch project.

 • Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leerkrachten wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven (of het pedagogisch project te respecteren).

 • Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de huidige onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Het Lokaal Bestuur Stabroek , als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van een democratisch verkozen gemeenteraad.

Mens en maatschappij

 • Onze school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.

 • Onze school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Onze school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deelnemen aan een democratische en pluralistische samenleving.

 • Onze school biedt alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.

 • Onze school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming.

 • Onze school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het onvervreemdbare goed is van elkeen.

 • Onze school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

Visie op basisonderwijs

De leerkrachten van onze school gaan uit van een aantal fundamentele elementen in de ontwikkeling van kinderen. Deze elementen situeren zich in drie velden:

 • de basiskenmerken:

  • het beschikken over een positief zelfbeeld
  • gemotiveerd zijn
  • zelf initiatief nemen
 • de algemene ontwikkeling:

  • kunnen communiceren en samenwerken
  • zelfstandigheid aan de dag leggen
  • creatief en probleemoplossend omgaan met de omringende wereld
  • zelfsturend leren
 • specifieke ontwikkeling volgens leergebieden die in het onderwijs meer specifiek aan de orde zijn:

  • lichamelijke opvoeding
  • muzische vorming
  • taal
  • wereldoriëntatie
  • wiskunde

Samenhang

 • Onze school tracht ervoor te zorgen leersituaties te creëren die voor de kinderen herkenbaar zijn. De kinderen moeten de centrale plaats innemen. Ze dienen zich op de eerste plaats veilig en goed te voelen op de basisschool.

 • De doelstellingen van het basisonderwijs hebben niet enkel betrekking op kennis opdoen. Ook het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes met betrekking tot verschillende werkelijkheidsgebieden zijn belangrijke doelstellingen. Daarnaast krijgen ‘leren leren’, ‘probleemoplossend denken’ en ‘sociale vaardigheden’ door de basisschool heen in verschillende leergebieden aandacht.

Totale persoonlijkheidsontwikkeling

 • Aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming houdt in dat het schoolteam zich beraadt over een evenwichtig vormingsaanbod en een evenwichtige activiteitenplanning.

 • Onze school houdt in haar aanbod niet alleen rekening met de verschillende ontwikkelingsterreinen maar ook met de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling.

Zorgverbreding

 • Een goede interactie tussen kind en leerkracht, die in de mate van het mogelijke rekening houdt met de thuissituatie, is wenselijk om tot succesvolle oplossingen te komen.

 • Soepele overgangen van kleuteronderwijs naar lager onderwijs en tussen leeftijdsgroepen dienen te worden gecreëerd.

 • Zorgbreedte betekent voor onze school dat er voldoende aandacht gegeven wordt aan de omgang met en het inspelen op de onderlinge verschillen die er zijn tussen de kinderen.

 • De schoolteamleden trachten hun onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van de individuele kinderen die ze op school begeleiden. Hier kunnen ouders bij het schoolgebeuren betrokken worden.

 • Onze school schept de voorwaarden opdat kinderen zich goed en geaccepteerd voelen, functioneren en plezier beleven.

 • Een school zal differentiatievormen inbouwen met het oog op het ondersteunen van elk kind in zijn ontwikkelingsmogelijkheden.

Actief leren

 • De sociale interactie tussen leerkracht en leerling enerzijds en tussen leerlingen onderling anderzijds zijn een essentieel onderdeel van dit proces.

 • Actief leren gaat van het kind zelf uit en stimuleert het oplossen van problemen.

 • Om actief leren op school te stimuleren worden, afhankelijk van de klassituatie en de aangeboden leerinhouden, realistische en betekenisvolle probleemsituaties (contexten) binnen de leersituatie gecreëerd.

 • Bij actief leren ligt de klemtoon eerder op het verwerken van de leerinhouden en minder op de hoeveelheid aan leerinhouden. Kennis en inzicht zijn in die mate belangrijk dat zij gekoppeld kunnen worden aan denkprocessen en strategische vaardigheden.

Continue ontwikkelingslijn

 • Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van de leerlingen.

 • Aandacht voor ‘continuïteit’ binnen onderwijs betekent ook dat men de drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen leergebieden (zie samenhang), tussen thuis- en schoolervaringen van de leerlingen zo laag mogelijk maakt.

 • De leerkrachten streven deze continuïteit doorheen de basisschool na.

nl_BEDutch
nl_BEDutch
X